Loading...
POLAND DEFENCE

Strzelnica na uczelni wyższej

POLAND DEFENCE Sp. z o. o. zaprasza uczelnie wyższe z całej Polski do współpracy w zakresie profesjonalnego doradztwa, dostawy technologii, zrealizowania inwestycji, jaką jest strzelnica oraz pełnego serwisowania i szkoleń w zakresie obsługi broni i bezpieczeństwa. POLAND DEFENCE zrealizuje inwestycje w zakresie budowy strzelnic zamawianych przez uczelnie wyższe. Aktualne nabory wniosków zostały wprowadzone nowym zapisem ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o inwestycjach w zakresie budowy strzelnic realizowanych przez uczelnie.

Celem ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o inwestycjach w zakresie budowy strzelnic realizowanych przez uczelnie jest umożliwienie sprawnej budowy strzelnic, jako przedsięwzięć istotnych z punktu widzenia interesów państwa i kształtowania postaw patriotycznych. 

Ustawa określa zasady, warunki i tryb przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy strzelnic realizowanych przez uczelnie, organy właściwe w sprawach przygotowania i realizacji tych inwestycji oraz źródła ich finansowania. 

W myśl art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy, inwestycje określone zostały jako – roboty budowlane, dostawy lub usługi związane z przygotowaniem i realizacją budowy strzelnic realizowanych przez uczelnie, obejmujące:

  • budowę na terenie uczelni obiektów budowlanych służących realizacji celów strzelnicy,
  • budowę instalacji, urządzeń i obiektów niezbędnych do:
  • wybudowania i funkcjonowania strzelnic na terenie uczelni,
  • zabezpieczenia terenu uczelni przed zniszczeniem lub uszkodzeniem,
  • zapewnienia porządku i czystości na terenie uczelni,
  • budowę dróg wewnętrznych i ciągów pieszych,
  • rozpoznanie i usuwanie z terenu uczelni przedmiotów niebezpiecznych,
  • budowę lub przebudowę uzbrojenia terenu uczelni.

Inwestorem w zakresie wskazanych wyżej inwestycji, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1, jest uczelnia w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Teren uczelni zdefiniowany został jako teren obejmujący obszar będący własnością uczelni lub do którego posiada ona inny tytuł prawny.

Zezwolenia na budowę strzelnic w szczególnej procedurze
Ustawa przewiduje, że zezwolenia na budowę strzelnic (decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji, zwana dalej „decyzją o zezwoleniu”) – po uprzednim uzyskaniu przez uczelnię decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (o ile jest wymagana przepisami) – będą wydawali właściwi miejscowo wojewodowie (organem wyższego stopnia będzie minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa). Przed wydaniem decyzji o zezwoleniu, wojewoda będzie występował o liczne opinie – w tym do zarządu województwa i wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków – zastępujące wymagane przepisami uzgodnienia, pozwolenia, warunki, zgody bądź stanowiska właściwych organów. 

Na wniosek inwestora uzasadniony interesem publicznym, wojewoda będzie nadawał decyzji o zezwoleniu rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzja ta będzie wiązała właściwe organy przy sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Co więcej, z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu stanie się ostateczna, nieruchomości przeznaczone na tę inwestycję będą oddawane uczelni w nieodpłatne użytkowanie, a prawa użytkowania wieczystego i hipoteki na nieruchomościach objętych decyzją będą wygasać.

Za nieruchomości, użytkowanie wieczyste oraz ograniczone prawa rzeczowe przysługiwać będzie odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między uczelnią a dotychczasowym właścicielem,’ użytkownikiem wieczystym lub podmiotem ograniczonego prawa rzeczowego. 

Ustawa weszła w życie 3 października 2023r.

X